การดำเนินการกรณีรถหาย

ให้ไปแจ้งความที่สถานีตำรวจและนำสำเนาบันทึกประจำวันมาแสดงพร้อมกับยื่นคำขอแจ้งไม่ใช้รถต่อนายทะเบียน ซึ่งควรแจ้งไม่ใช้รถตลอดไป
เมื่อได้รถที่หายคืน ให้ยื่นคำขอแจ้งใช้รถ พร้อมนำรถไปตรวจสภาพ
. ถ้ามีการอายัดทะเบียนรถไว้ ต้องนำหนังสือการถอนการอายัดจากพนักงานสอบสวนไปแสดง
. ถ้ามีหลักฐานการรับคืนจากศาลหรือพนักงานสอบสวนให้นำไปแสดงด้วย